Παραδοτέα - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Το πρόγραμμα αυτό (αρ. Εγκ. 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τα κύρια παραδοτέα του προγράμματος WELCOME είναι: