Εταίροι - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Το πρόγραμμα αυτό (αρ. Εγκ. 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος WELCOME αποτελείται από παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσιες αρχές, παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδήμονες καινοτομίας από τη Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα και Τουρκία.