Σύνδεσμοι - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Το πρόγραμμα αυτό (αρ. Εγκ. 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση ESTIA

http://estia.unhcr.gr/el/home_page/

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων - Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.isotita.gr/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χρηματοδοτικό εργαλείο Erasmus+

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

EACEA: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EQF – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων λειτουργεί ως μια μεταφραστική συσκευή ώστε να γίνουν τα εθνικά προσόντα πιο ευανάγνωστα σε όλη την Ευρώπη, προωθώντας έτσι την κινητικότητα των εργαζομένων και των μαθητευομένων ανάμεσα στα διάφορα κράτη και διευκολύνοντας της δια βίου εκπαίδευση τους.

 

Το φυλλάδιο  για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf

Προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/2877/nqfs-and-eqf.pdf

 

Πλαίσιο προσόντων με έμφαση στην επέκταση των επιπτώσεων και τα προβλήματα από τα υπάρχοντα εμπόδια

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9091

CEDEFOP: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

http://www.cedefop.europa.eu

Έκδοση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση

http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97

 

Ορισμός CLIL (Content and Language Integrated Learning) Ολιστική / Ενιαία Εκμάθηση Περιεχομένων και Γλώσσας

https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning

 

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι για την Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

http://www.eoppep.gr

 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

http://nqf.gov.gr/

 

Εθνικό Μητρώο Προσόντων

http://proson.eoppep.gr/en

 

Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

www.inedivim.gr

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

www.iky.gr

 

Γενική Γραμματεία και Δια Βίου Μάθησης

http://gsae.edu.gr/en/

 

Heraklion Development Agency

http://anher.gr/

Ploigos Development Agency

http://www.ploigos-ea.gr/

Decentralized Administration of Creta

https://www.apdkritis.gov.gr/en

Ministry of Education, Research and Religious Affairs

https://www.minedu.gov.gr/


Σ.Σ: Παρακαλούμε να θεωρήσετε ότι όλοι οι παραπάνω σύνδεσμοι αναφέρονται σε εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν δυνάμεθα να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τις οποιεσδήποτε συστάσεις που μπορεί να βρείτε εκεί, ούτε δυνάμεθα να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες.